Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie miezd a personalistiky. Ušetrite čas a náklady. Zabezpečíme externú alebo internú správu miezd (mzdy a personalistika). Našim základným prístupom je kvalitné a diskrétne spracovanie mzdových údajov. Ponúkame tieto služby:

 • Mzdový servis, skoré a kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane
 • Sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi
 • Rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov
 • Včasné a komplexné spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení
 • Rýchle, správne spracovanie a výpočet miezd, odvodov a daní
 • Spracovanie mesačných, štvrťročných výkazov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie (mzdy a personalistika)
 • Vedenie kompletnej mzdovej agendy, komunikácie s daňovým úradom, poisťovňami, štatistickým úradom
 • Včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov
 • Výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely
 • Výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Pravidelná a včasná úhrada miezd, odvodov a daní
 • Kvalitné softvérové a technické vybavenie
 • Efektívne spracovanie miezd a návrhy pre optimalizácie mzdových procesov

Spracovanie mzdovej agendy zahŕňa:

 • Vypracovanie štandardnej pracovnej zmluvy (vzor interný od Poskytovateľa alebo dodaný objednávateľom)
 • Vypracovanie štandardnej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (vzor interný od Poskytovateľa alebo dodaný objednávateľom)
 • Prihlášky zamestnávateľa, v prípade ak ešte nebol zamestnávateľom
 • Prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne
 • Prihlásenie zamestnancov do príslušných zdravotných poisťovní
 • Spracovanie miezd na základe dodaných podkladov k evidencii práce
 • Vedenie evidencie pre účely dôchodkového poistenia
 • Spracovanie mzdových listov
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu
 • Podanie mesačných výkazov elektronicky (v rozsahu plnej moci)
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre príslušné zdravotné poisťovne
 • Podanie mesačných výkazov elektronicky (v rozsahu plnej moci)
 • Vyhotovenie prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • Podanie elektronicky (v rozsahu plnej moci)
 • Vyhotovenie hlásenia o vyúčtovaní dane
 • Podanie elektronicky (v rozsahu plnej moci)
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Vystavenie potvrdenia pre zamestnancov a zaslanie objednávateľovi
 • Spracovanie predpisu pre vydanie stravných lístkov zamestnancom
 • Evidencia dovolenky
 • Evidencia tvorby a použitia sociálneho fondu
 • Príprava prevodných príkazov pre úhradu miezd, odvodov a daní
 • Výstup zamestnanca: štandardný formulár pre ukončenie pracovného pomeru, odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne, odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne, vyhotovenie zápočtového listu, vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, vyhotovenie potvrdenia o príjme a zaslanie príslušných podkladov objednávateľovi