Tieto faktúry musíš zaplatiť do konca roka!

Tieto faktúry musíš zaplatiť do konca roka!


Ak chcete mať niektoré faktúry v daňovo uznateľných výdajoch roka 2020, musia byť uhradené do konca roka 2020. V minulosti to platilo pre živnostníkov (kde sa sleduje úhrada), ale už pár rokov  to platí aj pre firmy (právnické osoby). Samozrejme sa každý rok dopĺňajú nové a nové výnimky, aby to bolo pre podnikateľov „jednoduchšie“.

Ak tieto vybrané druhy faktúr uhradíte až po novom roku, tak sa prejavia v účtovníctve roku 2020 a v daňovom priznaní 2021.

Existencia tejto výnimky sa podnikateľom nepáči a komplikuje im život, ale nič sa s tým nedá robiť. Medzi účtovníctvom a daňovým priznaním je rozdiel a niektoré položky sa v daňovom priznaní nahrávajú až po dokončení účtovnej závierky a jej schválení zo strany konateľa.

To znamená, že v priebežných výsledkoch hospodárenia od účtovníkov sa nezobrazia a zmenia výšku dane „na poslednú chvíľu“.

Zhrnutie: tieto vybrané druhy faktúr zvýšia alebo znížia daňovú povinnosť nahor a nadol podľa toho, či ste v roku 2020 uhradili faktúru z 2019 alebo v roku 2021 uhradíte faktúru z 2020. Ako sa hovorí: No neber to!

Ako sa brániť voči tomu, aby sa Vám zmenil výsledok hospodárenia na poslednú chvíľu? Skontrolujte vystavenie a úhradu faktúr od týchto subjektov ešte pred Vianocami, lebo faktúry do decembra sa vystavujú do polovice januára, ale vtedy ich už budete mať uznateľné až v ďalšom roku. Ideálne je osloviť uvedených partnerov, či neevidujú neuhradeného faktúry voči Vám a či Vám nevedia FA do tohto roka vystaviť ešte v tomto roku. Urobiť to nemusíte, lebo daňová kontrola to nepovažuje za problém, nakoľko zákon to takto určil a teda posuny medzi rokmi sú normálne a akceptovateľné.

Najbežnejšie sú faktúry, ktoré sú daňovo uznateľné v roku úhrady sú od týchto subjektov:

 • účtovník
 • právnik a iné právne služby
 • poradenské služby široko definované a to aj vtedy ak sú nazvané inak (NACE 69.1, 69.2, 70.1, 70.22)
 • štúdie rôzneho druhu a služby, ktoré majú charakter štúdií a to aj vtedy ak sú nazvané inak
 • nájomné priestorov
 • energie viažuce sa k nájmu priestorov účtované priamo prenajímateľom (nie osobitne energetickou firmou)
 • iné druhy prenájmu široko definované a to aj vtedy ak sú nazvané inak
 • prieskum trhu – pozor takto postavená faktúra je riziková ako taká (DÚ spravidla neuzná)
 • sprostredkovanie predaja – pozor dôsledne sa sleduje poskytnutie a dôkazy o poskytnutí (DÚ uzná len ak musí)
 • sankčné úroky – nie bežné úroky
 • zmluvné pokuty – prísne posudzované (nie pokuta za správny delikt prekročenia rýchlosti)
 • poplatky z omeškania
 • licenčné poplatky – pasívne autorské odmeny za použitie diel a priemyselných práv (dôsledne skúmané)
 • služby uhradené do daňových rajov a nespolupracujúcich štátov z pohľadu výmeny daňových informácií (dôsledne skúmané)
 • sponzorské – zmluva o sponzorstve v športe (odôvodnená – rizikové)
 • reklama od občianskeho združenia (odôvodnená – rizikové)
 • daň z poistenia zaplatená poistníkom zahraničnej poisťovni (to je ten, ktorý si vec poisťuje u zahraničnej poisťovne)

Ak sa v roku 2020 vyhotovuje faktúra na služby dodané v roku 2021 a tieto sa uhradia ešte v roku 2020 – nie je takáto služba v 2020 ani účtovne ani daňovo výdavkom, ale uznáva sa v roku 2021 – a to z titulu uplatnenia základného princípu podvojného účtovníctva a to priznania nákladu a výnosu do roka, do ktorého reálne patria.

Reklamné predmety ako daňový výdavok a DPH

Reklamný predmet a dane

Reklamný predmet a dane

Blíži sa koniec roka a firmy často kupujú reklamné predmety pre obchodných partnerov. Za akých podmienok sú daňovo uznanými výdavkami?
 

Reklamný predmet je daňovo uznaným výdavkom iba do 17 eur na kus

Reklamný predmet je daňovým výdavkom, iba ak jeden kus predmetu nepresiahne hodnotu 17,00 eur spolu sa 1 kus reklamného predmetu.
Jednou zo základných podmienok, je aby ste tieto reklamné predmety odovzdali za účelom reprezentácie firmy bez protihodnoty tzn. bezplatne.

Reklamný predmet a DPH

Ak samozrejme ste platiteľom DPH (podľa par. 4 zákona o DPH tzn. plnohodnotným platiteľom DPH), tak sa jedná o sumu 17,00 eur bez DPH na 1 kus reklamného predmetu. A máte nárok na odpočet DPH aj keď sa jedná o reklamný predmet. A to za podmienky, že tento reklamný predmet je súčasne daňovo uznateľným výdavkom, tzn. splníte limit za 1 kus predmetu.

Akú chybu môžete urobiť?

 
Pozor na dve základné chyby:
1/ Prvou a najčastejšou chybou je zakúpenie predmetu, ktorého hodnota za 1 kus vrátane darčekového balenia a dopravy presiahne hodnotu 17,00 eur bez DPH za 1 kus a domnievate sa, že prvých 17,00 eur je daňových a iba rozdiel je nedaňový. 
V tomto je Finančná správa a zákon o dani z príjmov striktná. Ak hodnota predmetu presiahne limit 17,00 eur bez DPH za 1 kus predmetu, potom je celý náklad nedaňový. V takom prípade strácate súčasne aj schopnosť odpočtu DPH.
2/ Druhou chybou je zakúpenie tzv. reklamných alebo darčekových poukážok s cieľom obdarovať obchodného partnera a uplatnením si ich do daňových výdavkov. Nákup týchto cenín je v plnom rozsahu nedaňovým výdavkom a nie je súčasne možné z nich odpočítať ani DPH.

Ako preukázať použitie reklamného predmetu?

Ako pri každom inom výdavku, pokiaľ konateľ chce, aby bol zaúčtovaný ako daňový výdavok, nesie dôkazné bremeno, že bol použitý pre zabezpečenie zdaniteľných príjmov. To znamená, že ho použil pre podnikateľskú činnosť, ktorú bude fakturovať, a z ktorej bude platiť dane – daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu (prípadne iné druhy daní).
Vtedy je možné reklamný predmet uplatniť do daňových výdavkov.
V prvom rade je dôležité, aby počet nakúpených reklamných predmetov korešpondoval s počtom klientov (môže byť nižší, nemusíte obdarovať každého klienta). V prípade daňovej kontroly vo firme, ktorá ma iba jedného klienta a nakúpi väčší počet reklamných predmetov je samozrejme rozumné vedieť zdôvodniť, komu boli reklamné predmety odovzdané.
Rovnako je otázne, či firma, ktorá v danom roku nemala vystavené žiadne faktúry alebo príjmy cez registračnú pokladnicu, je oprávnená nárokovať v daňových výdavkoch reklamné predmety. Samozrejme sú rôzne situácie napr. v oblasti stavebníctva, keď sa z dôvodu špecificky postavenej zmluvy o dielo môže očakávať vystavenie faktúry za rozpracovanú etapu stavby až v nasledujúcom roku, ale tieto situácie sú s účtovníctva firmy priamo čitateľné a daňová kontrola ich spravidla po čase vidí a vie jednoducho odkontrolovať (príde na kontrolu v čase keď faktúra už vystavená bude).

Lepšie raz spočítať ako dva krát zaplatiť

Lepšie raz spočitať ako dva krát platiť

Lepšie raz spočitať ako dva krát platiť

Blíži sa obdobie konca roka. V tomto čase väčšina podnikateľov zarobí väčšiu časť ročných tržieb, predá najviac tovarov či služieb so ziskom. Po pravde, mnohí doteraz väčšiu časť roka živorili. Takže sa oplatí nespať a venovať sa klientom.

Je jedna vec, na ktorú zabúdame a nemali by sme. Sú to peniaze. Tie sa o seba nepostarajú, keď na ne nemáme čas. Jedna vec je prácu či tovar vyfakturovať, druhá vec je mať na zreteli, aký bude finálny výsledok.

Ten budeme riešiť až keď na to bude čas. Ale vtedy bude neskoro. Spätne sa nič nedá bez vyššieho rizika vyriešiť. Riziko kontroly a sankcií minimalizuje len priebežná myšacia práca, ktorá sa deje súbežne s tým ako zarábame.

Kto z toho v konečnom dôsledku profituje? Z našej neschopnosti spraviť si kalkuláciu, či poriadok v účtovníctve profituje len ten, kto vyberá konečné úžitky resp. ich zaťaží odvodom či daňou.

Je lepšie raz spočítať, koľko chceme a pravdepodobne zarobíme, ako dva krát zaplatiť. Volá sa to daň zato, že nemáme čas na podstatné veci. Nemáme poriadok vo veciach a nevieme čo a koľko zarobí. Máme cieľ byť ziskový, ale nemáme cieľ koľko sa so svojim úspechom podelíme.

Samozrejme nie je to povinné. Ale každý úspešný podnikateľ to robí. Kto na to nemá čas má na to ľudí. Aj vy si platíte človeka, ktorý to za Vás robí. Ale možno nesprávne zadávate úlohy, alebo ich nezadávate vôbec. Aleno nevyužívate možnosti, ktoré on má vo svojom počítači. Najväčšia sranda je, že urobiť si poriadok v peniazoch a pláne zisku vôbec netrvá tak dlho. Je to rovnaké ako upratať v sobotňajšie doobedie domácnosť. Stačí ísť jedno sobotňajšie poobedie či večer do práce a máte to za sebou.

Oveľa milšie, o pár mesiacov to budete mať doma.

Ako spočítať koľko zarobíte:

 • porovnateľné údaje minulého roka
 • údaje prvého polroka
 • plán tržieb
 • náklady k tržbám
 • tri varianty

Čas na odložené daňové priznania do konca septembra

Daňovníci, ktorí mali príjmy zo zahraničia si mohli odložiť podanie daňového priznania za rok 2014 maximálne do 30.09.2015. Rovnako bol odložený termín splatnosti dane z príjmu za uplynulé zdaňovacie obdobie. Prišiel čas na odložené daňové priznania.

Aj tento termín je už za dvermi a preto je potrebné pozbierať posledné sily a podať daňové priznanie a účtovnú závierku za minulý rok a zaplatiť daň.

Dôležité je podať daňové priznanie a účtovnú závierku správne. Platcovia DPH musia obe podať elektronicky, ostatní daňovníci si spôsob podania môžu zvoliť.

V rovnakom termíne je potrebné rozhodnúť o schválení účtovnej závierky. Tú bolo podľa zákona treba predložiť velnému zhromaždeniu do 30.06. a do 30.09. ju schváliť a oznámiť správcovi dane na predpísanom formulári schválenie účtovnej závierky.

Ak daňovník účtovnú závierku podal na daňový úrad a oznámil termín schválenia, daňový úrad uloží účtovnú závierku a informáciu o termíne jej schválenia do registra účtovných závierok.

Tú si každý môže neskôr dohladať na internetovej adrese http://www.registeruz.sk/

Odloženie podania daňového priznania má v tomto prípade len vplyv nato, že v rovnakom termíne ako predložíte účtovnú závierku správcovi dane ju musíte mať schválenú a toto schválenie predpísaným spôsobom oznámiť daňovému úradu.

Dobrovoľná registrácia pre DPH

Dobrovoľná registrácia pre DPH

Zaregistrovať novú firmu pre DPH nie je jednoduchý proces. Vyžaduje to prípravu, uskutočnenie konkrétnych krokov a samozrejme čas.

 

Daňové úrady oprávnenie nechcú zaregistrovať každú firmu pre dobrovoľného platcu DPH. Má to niekoľko dôvodov:

 1. Základným dôvodom je možnosť pýtať nadmerný odpočet DPH na vrátenie, pričom samotný nadmerný odpočet DPH ako taký nie je problémom, pokiaľ sa týka reálneho podnikania. Často sa stáva, že skupiny tzv. podnikavcov na DPH si vytvoria skupinky firiem, cez ktoré sa chystajú získať vrátky nadmerných odpočtov k fiktívnym obchodom. Samozrejme tento typ „podnikania“ má charakter podvodov a firmy sú často registrované na tzv. bielych koňov. Preto majú nové firmy sťaženú pozíciu stať sa platiteľom DPH ak sú novozaložené bez histórie. Daňový úrad nikdy nevie, kedy sa jedná o slušného podnikateľa, ktorý chce robiť biznis, ktorý buď vyjde alebo nie, ale je to skutočné podnikanie. Alebo sa jedná o nového bieleho koňa, ktorý dostal zaplatené za svoj podpis pri zriadení firmy.Slušní ľudia doplácajú na existenciu podvodníkov, ale daňovému úradu nie je čo zazlievať.Takže nová firma sa len tak nestane dobrovoľným platiteľom DPH.
 2. Druhým dôvodom je trh s novovytvorenými platcami DPH. Jednoducho existujú firmy, ktoré nakupujú a predávajú platiteľov DPH. A preto existujú obchodníci, ktorý vytvárajú a predávajú platiteľov DPH, ktorých raz niekto kúpi. Áno cena za čistého platiteľa DPH sa pohybuje od 1500 – 3000 EUR.Preto daňové úrady nechcú povoliť tie dobrovoľné registrácie k DPH, ktoré sa javia ako potenciálny obchod s platiteľmi DPH.Najhoršie na tomto celom je, že celý trh s platiteľmi DPH vznikol len preto, že daňové úrady nechcú registrovať nové firmy ako platiteľov DPH a preto podnikatelia, ktorý potrebujú rýchlo novú firmu na nový biznis, a každý reálny biznis potrebuje byť platiteľom DPH, tak musia kúpiť hotového platcu.Áno sú to práve daňové úrady, ktoré svojim konaním vytvárajú trh (dopyt) po hotových platcoch DPH.ň
 3. To je že skutočným dôvodom, prečo toto existuje je vedomá diera v daňovej legislatíve SR netreba vôbec detailne rozoberať. Zákony bežný smrteľník neovplyvní. Štát nikdy nemá rovnaké ciele ako daňovník a preto nikdy nebudú existovať zákony, ktoré podporujú podnikanie vo svojej podstate.

Ako sa stať platiteľom DPH pred dosiahnutím limitu

Stať sa platiteľom DPH možno buď dosiahnutím obratu z tuzemského obchodu (tj. obchodu v rámci SR) vo výške 49790,00 EUR alebo tak, že požiadate o dobrovoľnú registráciu k DPH.

 

Tento článok sa nezaoberá ako sa zahraničná osoba stane platiteľom DPH v SR.

 

Povinný platiteľ DPH

Najjednoduchšie sa stanete platiteľom DPH ak uskutočníte domáci obchod za aspoň 49790,00 EUR za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Takže nerozhoduje obdobie zachytené v bežnej účtovnej závierke od januára do decembra, ale limit treba sledovať po každom ukončenom mesiac. Vtedy máte povinnosť do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho miesiaca podať žiadosť o registráciu (predpísaný formulár) na daňový úrad a správca dane (kontrola) Vás bude kontaktovať za účelom predloženia dôkazov o nadobudnutom obrate a spísanie zápisnice.

 

Celý tento proces trvá maximálne 21 dní, ale kartička s prideleným IČ DPH Vám príde o niečo neskôr.

 

V každom prípade Vás správca dane bude kontaktovať a informovať ku ktorému dňu sa stávate platiteľom DPH.

 

Dobrovoľná registrácia k DPH

Požiadať o dobrovoľnú registráciu môže daňovník aj pred dosiahnutím obratu pre povinnú registráciu. Tu je okrem žiadosti potrebné vyplniť dotazník k registrácii s niekoľkými doplňujúcimi údajmi a spracovať tzv. podnikateľský zámer – biznis plán.

 

Biznis plán pre daňový úrad nemá predpísanú formu, niekedy sa stáva, že sa naň neprihliada, len sa formálne založí. Z biznis plánu by malo byť vidieť:

 • aký obrat firma za nasledujúcich 12 mesiacov dosiahne a akú prípravnú a skutočnú zdaniteľnú činnosť doteraz vykonala, aby tento obrat dosiahla.

 

Prípravnou činnosťou sa rozumie získavanie zákazníkov, ale bez toho, aby došlo k skutočnému predaju a inkasu prostriedkov za tovary či služby.

 

Ak firma vykonáva len prípravnú činnosť je takmer isté, že sa dobrovoľným platiteľom DPH nestane.

 

Dôležité je mať uhradenú aspoň prvú faktúru či prvé faktúry (zmluvy, objednávky). Ideálna je úhrada bankovým prevodom.

 

Podporným argumentom sú uzatvorené zmluvy či prijaté objednávky, ktoré ešte neboli uhradené.

 

Ak sa chcete stať dobrovoľným platiteľom DPH:

 • musíte mať zaplatenú aspoň jednu alebo viacero faktúr
 • musíte mať ďalšie objednávky či zmluvy bez úhrady

 

Rovnako je dôležité, aby to boli skutočné dodávky, lebo doklady (kópie) sa ukladajú v spise kontroly na daňovom úrade. Žiadne také, že po registrácii k DPH sa vystornujú a prípadné vrátia úhrady. Do by bolo vnímané ako pokus o podvod.

 

Keď sa stanete platiteľom DPH – registrácia pre DPH

 

Základnou zmenou je, že od toho momentu všetky domáce plnenia vystavujete s 20% DPH (pokiaľ pre Vás neplatí znížená sadzba DPH).

 

Okrem toho si musíte vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a pripraviť sa na mesačné uzávierky účtovníctva, lebo od tohto momentu podávate mesačné daňové priznania pre DPH a kontrolný či súhrnný výkaz elektronicky do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote platíte DPH štátu, ak máte v danom mesiaci kladnú DPH na úhradu.

 

V zásade najneskôr od kedy sa stanete platiteľom DPH potrebujete profesionálneho účtovníka. Agenda sa značne komplikuje a vyžaduje plnú verziu účtovného softvéru. Dovtedy sa dá účtovníctvo nejak prešuntiť na bezplatných verziách účtovného softvéru. S rizikom, že niečo spravíte nesprávne a že Vám vrátia daňové priznanie na prepracovanie. Pokuta za nevedenie účtovníctva a chybné vedenie účtovníctva je max. 3 000 000 EUR, takže odkedy ste platiteľom DPH Vám výrazne rastú riziká (oni sú aj predtým, ale veľa daňovníkov radšej hrá daňovú ruletu).